Общи

- събиране вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата и на публични вземания;
- извършване на: въводи във владение (за недвижими имоти), предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;
- налагане на обезпечителни мерки - запор (за движими вещи) и възбрана (за недвижими имоти);
- по възлагане на пристъпилия към изпълнение заложен кредитор, предаване на заложено имущество, по реда на чл. 35 от ЗОЗ, във вр. с чл. 414 от ГПК и извършване продажба на заложено имущество по реда на ЗОЗ или по реда на ГПК;
- запечатване на помещения, оборудване, превозни средства в рамките на производството по несъстоятелност.

За осъществяване на правомощията си ЧСИ

- може да иска съдействие при осъществяване на своите правомощия от всички държавни органи, длъжностни лица и организации, които са длъжни да му го оказват;
- има право на достъп в съдебните служби, в административните служби, в това число на Националната агенция по приходите, на Централния депозитар, на лицата, водещи регистър на държавни ценни книжа, на контролните органи по Закона за движението по пътищата и на други лица, които водят регистри за имущество и може да прави справки и получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи;
- има право на достъп до лични данни на длъжника, когато това е нужно за целите на изпълнението;
- по възлагане на взискателя да определя начина на изпълнение;
- може да връчва призовки и книжа по образувани при него изпълнителни дела;
- по възлагане на длъжника и/или кредитора може да бъде пазач на даденото в обезпечение имущество;
- по възлагане на страните може да посредничи за постигане на спогодба между тях.